Najważniejsze informacji dotyczące firmy KVADRO.

Uprzejmie informujemy, że Kvadro Sp.J. posiada oficjalną stronę firmową  www.kvadro.pl

 

 1. Na stronie informujemy o terminach szkoleń http://kvadro.pl/terminy-szkolen/
  1. Najbliższych szkoleniach wstępnych BHP –  http://kvadro.pl/terminy-szkolen/szkolenie-wstepne-bhp/ (na najbliższe 2 tygodnie) szkolenie te są wykonywane:
   1. przed rozpoczęciem pracy
   2. szkolenia wykonywane w naszej siedzibie Gdańsk ul. Raciborskiego 20,
 • są wykonywane codziennie w dni robocze od poniedziałku do Piątku w godz. 10:00
 1. zapisać się można tel. bądź poprzez formularz kontaktowy danego terminu
 1. Najbliższych szkoleniach okresowych BHP, Pierwszej Pomocy i Ppoż.
  1. Terminy 3 najbliższych są podawane na bieżąco na stronie – http://kvadro.pl/terminy-szkolen/szkolenia-okresowe-bhp/
   1. 17.11.2017 r. godz. 09:00
   2. 15.12.2017 r. godz. 09:00
 • ….
 1. szkolenia okresowe BHP, Pierwszej Pomocy i Ppoż. wykonywane średnio co 2-3 tygodnie w Gdańsku,
 1. Aktualności zmian w prawie pracy będziemy zamieszczali w zakładce http://kvadro.pl/informacje/aktualnosci/
  1. W tym roku zostanie uchwalonych bardzo dużo zmian w kodeksie pracy dotyczące:
   1. Zawierania umów o pracę
   2. Uprawnień związanych z rodzicielstwem
  2. Część zadawanych przez Państwa pytań – najczęstsze będziemy umieszczali w zakładce:

http://kvadro.pl/informacje/czesto-zadawane-pytania/

 1. W zakładce pliki do pobrania będziemy zamieszczali najważniejsze, aktualne druki z zakresu prawa pracy – http://kvadro.pl/informacje/pliki-do-pobrania/pliki-ogolnodostepne/
  1. Aktualnie są pliki:
   1. Skierowania na badania lekarskie 2015
   2. Karta szkolenia wstępnego z oświadczeniami i materiałem szkoleniowym
 • Karta ewidencji czasu pracy 2016
 1. Art. 29 k.p. do umów o pracę
 2. Lista kontrola PIP i komentarze
 3. Poradniki PIP dla pracodawców
 1. Nowe dostępne druki do pobrania
  1. Umowy o pracę 2016 r.
  2. Karta ewidencji czasu pracy 2017
 • Nowe Art. 29 k.p. do umów o pracę
 1. Nowe oświadczenia dla pracowników
 1. Wszystkie najważniejsze elementy naszej oferty z podziałem i omówieniem znajdą Państwo w zakładce http://kvadro.pl/nasza-oferta-bhp/
 2. Możecie Państwo zamawiać produkty BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy poprzez naszą witrynę http://kvadro.pl/nasza-oferta-bhp/wyposazenie-dla-firmy/zamawianie-produktow/
 •  Zakładka jest z podziałem na działy:
  • BHP –
   • Oznakowanie
   • Wyposażenie
   • Instrukcje
   • Szkolenia
   • Dokumentacja
   • Audyty i kontrole
   • Inne
  • Ochrona Przeciwpożarowa
   • Oznakowanie
   • Wyposażenie
   • Instrukcje
   • Szkolenia
   • Dokumentacja
   • Audyty i kontrole
   • Inne
  • Pierwsza Pomoc
   • Oznakowanie
   • Wyposażenie
   • Instrukcje
   • Szkolenia
   • Inne

Zapraszamy na stronę firmową:  Kurs BHP Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Rejestr Preparatów chemicznych.

REJESTR PREPARATÓW CHEMICZNYCH

Rejestr preparatów chemicznych powinien obejmować:

 

1)      Spis ogólny z danymi

 

2)      INDEKS SYMBOLI

 1. Symbole zagrożenia
 2. Symbole bezpieczeństwa
 3. Piktogramy informujące o zagrożeniu

 

3)      Opis szczegółowy danego preparatu chemicznego

 1. Zastosowanie
 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
 3. Pierwsza pomoc
 4. Środki ochrony osobistej
 5. Magazynowanie
 6. Kontrola narażenia

 

4)      LISTA PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z KARTAMI CHARAKTERYSTYK PREPARATÓW CHEMICZNYCH

 

 

Przykład:

 

 1. Kostka toaletowa Domestos WC Citrus 3 w 1 – wkład uzupełniający Unilever Polska Sp. z o.o. Adres Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Numer telefonu (22) 570 60 00 (24h), numer infolinii (22) 570 60 60, 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia (poniedziałek – piątek, godz. 8:00-20:00), adres internetowy www.unilever.com.pl, adres e-mail: poland.tm-ltm@unilever.com..

 

Zastosowanie:

 

Preparat do stosowania w muszli toaletowej

 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:

 

Symbole zagrożenia to:

H315 – działa żrąco na skórę

H318 – działa drażniąco na oczy

H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne

 

Symbole bezpieczeństwa to:

 

P102 – Chronić przed dziećmi

P280 – Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P352 – Wymyć w dużej ilości wody

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P351 –  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut

P338 – Wyjąc soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Pierwsza pomoc:

 

 • Narażenie przez drogi oddechowe: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.
 • Skóra: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.
 • Oczy: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.
 • Połknięcie: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

 

 

Środki ochrony osobistej:

 

 • Ochrona dróg oddechowych: Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr przeciwpyłowy, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski.
 • Ochrona rąk: Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony.
 • Ochrona oczu i twarzy: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: gogle chroniące przed rozpryskiem substancji chemicznej, i/lub osłona twarzy. Jeśli występuje zagrożenia narażeniem przez drogi oddechowe, może być wymagany aparat oddechowy pokrywający całą twarz.
 • Ochrona skóry: W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.
 • Inna ochrona: Niewymagana w normalnych warunkach stosowania.

 

Magazynowanie:

 

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Kontrola narażenia:

węglan wapnia – CAS 1317-65-3 (pyły) – NDS = 10 mg/m3;

eter difenylowy – CAS 101-84-8 – NDS = 7 mg/m3, NDSCh = 14 mg/m3;

ditlenek tytanu (CI 77891) – CAS 13463-67-7 (pyły) – NDS = 10 mg/m3, NDSCh = 30 mg/m3.

 

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Zapraszamy na stronę firmową:  Kurs Pierwszej Pomocy Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

Wypadki przy pracy.

Ø  Wypadki przy pracy

ZA WYPADEK PRZY PRACY UWAŻA SIĘ NAGŁE ZDARZENIE WYWOŁANE PRZYCZYNĄ ZEWNĘTRZNĄ POWODUJĄCE URAZ LUB ŚMIERĆ, KTÓRE NASTĄPIŁO W ZWIĄZKU Z PRACĄ.

Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

 1. 2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

 1. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

1) uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

2) wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

3) pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

4) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

5) wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

6) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

6a) wykonywania pracy na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217);

7) współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

8) wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

9) wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

10) wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

11) odbywania służby zastępczej;

12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;

13) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

14) pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

 

 1. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

 

 1. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 

 1. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

 

Art. 2351. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm./.

 

 • 9.1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, według wzoru określonego w  Rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy /Dz.U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870/.

 

Ø  Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Art. 57b Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 1. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1)   innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

2)   zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3)   zwykłego spożywania posiłków;

4)   odbywania nauki lub studiów. /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 z późn.zm./.

 1. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.

 

Ø  Wypadki w pracy (umowy cywilnoprawne)

 • 4. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia. /Dz.U. z 2013 r. poz. 1618/.

Procedury postępowania w razie wypadku :

 1. udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy (opatrzenie, wezwanie służb ratowniczych),
 2. zabezpieczenie miejsca wypadku (przed dalszymi zagrożeniami, przed dostępem osób niepowołanych),
 3. powiadomić przełożonych, kierownictwo, służby BHP

(jeżeli jest wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy powiadamiamy Państwową Inspekcję Pracy i Prokuraturę),

 1. sporządzić dokumentację powypadkową,
 2. usunąć zagrożenia i przyczyny wypadku.

Jeżeli sporządzono dokumentację powypadkową pracownik ma prawo do:

Ø  100% płatnego zwolnienia lekarskiego,

Ø  odszkodowania z tytułu wypadku (ZUS) – nie ma odszkodowania w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy!

  Praca na nad wpisem przy naszym udziale:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wypadki-w-pracy-Czy-musi-do-nich-dochodzic-n74929.html

 

Zapraszamy również na stronę firmową:  Kurs BHP Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Transport Ręczny- Szkolenia Usługi BHP Gdańsk.

TRANSPORT RĘCZNY

 

Ręczne prace transportowe – rozumie się przez to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie;

Praca dorywcza – rozumie się przez to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę;

 

Pracodawca zobowiązany jest:

 • Stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych; W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca – w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności – jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej;
 • przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych;
 • zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona

 

Przy ogólnej organizacji ręcznych prac transportowych należy zapewnić:

 • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek,
 • wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy,
 • ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów,
 • uwzględnienie wymagań ergonomii,
 • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.
 • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min
 • organizując ręczne prace transportowe, należy brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów, gdy:

o   przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,

o   przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać,

o   przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika, albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika,

o   kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika, zwłaszcza w przypadku kolizji,

o   przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko poprzez skręt tułowia,

o   wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy od 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,

o   mogą wystąpić nagłe ruchy przedmiotu,

o   stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

o   powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska w zetknięciu ze spodem obuwia pracownika,

o   podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach,

o   podłoga lub powierzchnia oparcia stóp jest niestabilna,

o   przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika,

o   temperatura, wilgotność i wentylacja są niedostosowane do wykonywanej pracy.

 • Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy,

 

Wszystkie wymagania opisane w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika:

Lp. Warunki przemieszczania ładunków Mężczyźni Kobiety
Mężczyźni Młodociani

/16-18 lat/

Kobiety Kobiety w ciąży Kobiety karmiące piersią Dziewczęta

/16-18 lat/

X 1 2 3 4 5 6 7
1 Praca stała 30 kg 12 kg 12 kg 3 kg 6 kg 8 kg
2 Praca dorywcza

/do 4 razy na godzinę/

50 kg 20 kg 20 kg 3 kg 10 kg 14 kg
3 Podnoszenie powyżej obręczy barkowej – Praca stała 21 kg X 8 kg X X X
4 Podnoszenie powyżej obręczy barkowej – Praca dorywcza 35 kg X 14 kg X X X
5 Ręczne przenoszenie na odległość większą niż 25m – Praca stała 30 kg 12 kg 12 kg X 6 kg 8 kg
6 Ręczne przenoszenie na odległość większą niż 25m – Praca dorywcza X 20 kg X X 6 kg 14 kg
7 Przenoszenie po schodach powyżej 4 metrów – Praca stała 20 kg X 8 kg X 4 kg X
8 Przenoszenie po schodach powyżej 4 metrów – Praca dorywcza 30 kg X 12 kg X 6 kg X
9 Oburęczne przemieszczanie przedmiotów – pchanie 300 N X 120 N 30 N 60 N X
10 Oburęczne przemieszczanie przedmiotów – ciągnięcie 250 N X 100 N 25 N 50 N X


Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów:

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

 • przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
 • przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

 

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

1) przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,

2) przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

 

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

 

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

 • Dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
 • Odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
 • Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
 • W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów, należy zapewnić, aby pracownicy:

o   wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,

o   znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,

o   używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

 

Zapraszamy również na stronę firmową:   Szkolenia BHP Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

Czynniki chemiczne – BHP Szkolenia Usługi Gdańsk.

CZYNNIKI CHEMICZNE

 

Pracownicy używają preparatów chemicznych do celów użytkowych na swoim stanowisku pracy. Preparaty te posiadają karty charakterystyk, które posiada pracodawca, w miejscu wykonywania prac.

Pracownicy powinni stosować sprzęt ochrony indywidualnej opisany w kartach charakterystyki preparatów chemicznych używanych przez nich na zajmowanym stanowisku pracy.

Preparaty chemiczne mają być przechowywane i magazynowane zgodnie z opisem zawartym w ich karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Miejsca przechowywania jak i użytkowania preparatów chemicznych powinny być oznakowane piktogramami zgodnymi z ich kartami charakterystyki i PN.

W zakładzie pracy w miejscu wykonywania prac przez pracowników istnieje rejestr preparatów chemicznych z którymi zostali zapoznani pracownicy i pouczeni o obowiązku stosowania ochron indywidualnych przy ich stosowaniu.

Dodatkowo na poszczególnych działach zostały wywieszone w skrótowej formie opisy wszystkich substancji chemicznych używanych w danym dziale zawierający nazwę preparatu, producenta, identyfikację zagrożeń, symbole zagrożeń, symbole bezpieczeństwa, Pierwszą pomoc, środki ochrony indywidualnej.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych § 3. 1. W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany uwzględnić:

1)  niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;

2)  otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

3)  rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;

4)  wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;

5)  wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;

6)  efekty działań zapobiegawczych;

7)  wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;

8)  warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

 

 1. Niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego – Opisy i klasyfikacje mieszanin chemicznych według kart charakterystyk zostały ujęte w spisie kart charakterystyk substancji/mieszanin chemicznych.
 2. Informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki – Zgodne z kartami charakterystyk.
  W zakładzie znajdują się do wglądu pracowników aktualne karty charakterystyki stosowanych przez pracowników substancji chemicznych.
 3. Rodzaj, poziom i czas trwania narażenia – Pracownicy korzystają z preparatów chemicznych tylko podczas prac związanych z koniecznością ich użycia, czas narażenia to od kilkudziesięciu minut do kilku godzin podczas zmiany roboczej.
 4. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone.

Pomiary środowiskowe

 1. 5. Wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone:

Pomiary środowiskowe

 1. 6. Efekty działań zapobiegawczych.

Pracownicy powinni stosować sprzęt ochrony indywidualnej opisany w kartach charakterystyki preparatów chemicznych używanych przez nich na zajmowanym stanowisku pracy.

 

7.Wyniki stanu zdrowia pracowników:

Pracownicy posiadają ważne badania lekarskie oraz nie mają żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 1. Warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników:

Preparaty chemiczne mają być przechowywane i magazynowane zgodnie z opisem zawartym w ich karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Miejsca przechowywania jak i użytkowania preparatów chemicznych powinny być oznakowane piktogramami zgodnymi z ich kartami charakterystyki i PN.

W zakładzie pracy w miejscu wykonywania prac przez pracowników istnieje rejestr preparatów chemicznych z którymi zostali zapoznani pracownicy i pouczeni o obowiązku stosowania ochron indywidualnych przy ich stosowaniu.

Dodatkowo na poszczególnych działach zostały wywieszone w skrótowej formie opisy wszystkich substancji chemicznych używanych w danym dziale zawierający (nazwę preparatu, producenta, identyfikację zagrożeń, symbole zagrożeń, symbole bezpieczeństwa, Pierwszą pomoc, środki ochrony indywidualnej.

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią /Dz. U. z 2017 r. poz. 796/. ustalono następujący wykaz prac szczególnie szkodliwych dla zdrowia kobiet.

… VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

 1. a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 2. b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 3. c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 4. d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371) – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 1. a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 2. b) leki cytostatyczne,
 3. c) mangan,
 4. d) syntetyczne estrogeny i progesterony,
 5. e) tlenek węgla,
 6. f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 7. g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

 

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Zapraszamy również na stronę firmową:  Szkolenia Pierwsza Pomoc Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział  X

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art.  23711.  [Służba BHP] 

 • 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1)zatrudnia do 10 pracowników albo

2)zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.
 • 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.
 • 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.
 • 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp;

2)kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 • 2.

1.Do zakresu działania służby bhp należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15)doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19)współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20)współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

 

 

 

 • 3.Służba bhp jest uprawniona do:

1)przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

2)występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

4)występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

6)niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

7)niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,

8)wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Zapraszamy również na stronę firmową:  Szkolenia Pierwszej Pomocy Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Podstawowe wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i PPOŻ.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i PPOŻ. DLA ZAKŁADU PRACY

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, PAŃSTOWA INSPEKCJA SANITARNA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Inspektorzy PIP i PIS wydają terminowe nakazy do wykonania.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca wykonał wydane wcześniej decyzje PIP lub PIS?  
Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./
Czy pracodawca odbył szkolenie z zakresu BHP?

 

SŁUŻBY BHP
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca zapewnił wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z przepisami?

 

 

URZĄDZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej obiektu budowlanego sporządzony zgodnie z PN.

§ 10. 2. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

 

Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem bezpośrednim?
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim została potwierdzona pomiarem?  
Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem pośrednim?
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim została potwierdzona pomiarem?  

 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 52. 1. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania.

2. Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego.

3. Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

4. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze?
§ 56. 1. Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania:

1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu;

2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość;

3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i możliwe;

4) nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi;

5) nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.

2. Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby:

1) zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów;

2) ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.

3. Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

4. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne?
§ 57. Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy maszyny i urządzenia są w odpowiednim stanie technicznym?  
Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy maszyny i urządzenia techniczne posiadają znak CE i spełniają wymagania zasadnicze?  
Wymogi określone są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./ Czy elementy bezpieczeństwa w maszynach spełniają wymagania zasadnicze?  
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania.

2. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim dokumentację techniczno – eksploatacyjną (DTR)?  

 

WYSOKOŚĆ; POWIERZCHNIA; KUBATURA  POMIESZCZEŃ PRACY
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wysokość:

o    3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;

o    3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

o   Pozostałe warunkowe obniżenia wysokości /§ 20

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania?

 

 

 

 

MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 221. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

 

 

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości ?  
§ 68. 1. Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

2. Przy składowaniu materiałów należy:

1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce,

sposób i dopuszczalną wysokość składowania;

2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała  dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);

3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie;

4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy magazyny i składy są przystosowane do rodzaju składowanych materiałów?  
§ 72. 1. Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:

1)stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań;

2) wiązanie między warstwami;

3)układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów;

4)zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

2. Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych warstw. Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy materiały są właściwie składowane lub/ i magazynowane?

 

 

 

TRANSPORT
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych
z wysiłkiem fizycznym. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.
Czy przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy przemieszczania ciężarów?  
§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

2. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.

4. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych.

§ 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8 %.

2. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?  
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymane są we właściwym stanie technicznym?  
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. –

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

/Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./

Czy środki transportu zakładowego są w odpowiednim stanie technicznym?  

 


PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?  

 

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA KOBIET

W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wymogi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

/Dz. U. z 2017 r. poz. 796/.

Czy opracowano
w zakładzie wykaz prac, szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią?

 

 

ZAPLECZE HIGIENICZNO SANITARNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 1. 1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane. Wymóg ten nie dotyczy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, o których mowa w § 27 ust. 4 i § 44.

2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszczenia, w których stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami.

3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

4. Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

§ 2. 1. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.

2. Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

3. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki izolujące (podesty).

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno – sanitarne zgodnie z przepisami BHP?

 

 


PODSTAWOWE BHP i PPOŻ. WYMAGANIA DLA GRUPY STANOWISK PRACY

 

PRZEJŚCIA, DOJŚCIA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 47. 1. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.

2. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

3. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?  
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymane są we właściwym stanie technicznym?  

 

WENTYLACJA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 32. 1. W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

3. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach zakładu zapewniona jest wymiana powietrza?

 

OGRZEWANIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 30. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperaturę zgodnie z przepisami bhp?

 

 

 

OŚWIETLENIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami bhp?  

 

POMIARY ŚRODOWISKOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych?  
Czy występujące narażenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm?  

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego?  
Czy stosowane w zakładzie ochrony indywidualne posiadają znak CE i spełniają wymagania zasadnicze?  

 

 

 

 

INSTRUKCJE STANOWISKOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1)     stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy pracodawca opracował i udostępnił do stałego korzystania instrukcje stanowiskowe?  

 

SPRZĘT PPOŻ.
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Art. 4.1.3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy gaśnice posiadają aktualne atesty?  
Znak informujący o położeniu gaśnicy w pomieszczeniu pracy

Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy miejsca gdzie znajdują się gaśnice są oznakowane odpowiednimi znakami informującymi?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy jest instrukcja ogólna przeciwpożarowa?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy jest instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru?  
Art. 4.1.6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy pracownicy potwierdzają na piśmie oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją Ppoż.?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy oznakowane są drogi, wyjść i kierunków ewakuacji?  
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy w zakładzie znajduje się wykaz

osób wyznaczonych – przeszkolonych w zakresie wykonywania działań zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?

 
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy podane są dane osób wyznaczonych takie jak: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej?

 

 

 

PIERWSZA POMOC
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

4)        udzielania pierwszej pomocy.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy znajduje się apteczka?  
§44.5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy apteczka jest oznakowana znakiem Pierwsza Pomoc?  
§44.4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy przy apteczce znajduje się Instrukcja Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach?  
§44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy przy apteczce znajduje się wykaz

osób wyznaczonych – przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy?

 
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy podane są dane osób wyznaczonych takie jak: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej?

 

 

 

 

 

 

PREPARATY CZYNNIKI CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 4. 1. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający następujące dane:

/ Dz.U. z 2004 r. Nr 280 poz. 2771/ i / Dz.U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716/

Czy pracodawca stworzył rejestry preparatów chemicznych, rakotwórczych, stanowisk
i pracowników?
 
Art. 222 § 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Czy pracodawca posiada wykaz prac i wykaz pracowników w kontakcie z substancjami chemicznym rakotwórczymi lub mutagennymi?  
Art. 2221. § 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca posiada rejestr prac
i pracowników
w kontakcie z czynnikami biologicznymi?
 

 

 


PODSTAWOWE BHP i PPOŻ. WYMAGANIA WZGLĘDEM PRACOWNIKA

 

STOSUNEK PRACY
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 29. § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracownikom potwierdzono na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i jej warunki?  
Art. 29. § 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca udzielił pracownikowi pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29§3k.p.)?  
Art. 941. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca udostępnił pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania  w zatrudnieniu?

 

SZKOLENIA BHP
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Szkolenie BHP – instruktaż wstępny ogólny
Przed przystąpieniem do pracy

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym?

instruktaż ogólny

Szkolenie BHP – instruktaż wstępny stanowiskowy
Przed przystąpieniem do pracy

/Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom –

instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP – pierwsze okresowe
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowisku przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

/Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym?  
Szkolenie BHP – następne okresowe
Kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie nie rzadszym niż raz na 3 lata /Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./ Czy pracowników poddano kolejnym szkoleniom okresowym?  

 

BADANIA LEKARSKIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Badania lekarskie – wstępne
Przed przystąpieniem do pracy

Art. 229. § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim  wstępnym?
Badania lekarskie – okresowe
Według wskazań lekarza medycyny pracy

Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim okresowym?  
Badania lekarskie – kontrolne
Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim kontrolnym?  

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Jeśli są wymagane dodatkowe uprawnienia na danym stanowisku pracy czy pracownik posiada takowe aktualne? Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne?

Zapraszamy również na stronę firmową:  Szkolenia Ppoż Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Ogólna informacja o szkoleniach BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy.

Ogólna informacja o szkoleniach BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy

 

Pracownik przechodzi szkolenie:

 1. wstępne
 • przed rozpoczęciem pracy
 • szkolenia wykonywane w naszej siedzibie Gdańsk ul. Raciborskiego 20 – 50,00 zł brutto/os. płatność gotówką lub FV proforma – przelewowa przed szkoleniem lub w ramach umowy ryczałtowej służb BHP.
 • http://kvadro.pl/terminy-szkolen/szkolenie-wstepne-bhp/
 • są wykonywane codziennie w dni robocze od poniedziałku do Piątku w godz. 10:00
  • istnieje możliwość szkoleń u klienta koszt zróżnicowany ze względu na dojazd i ilość osób

 

 1. okresowe
 • przed upływem roku czasu pracy od daty zatrudnienia
  • wyjątek 6 miesięcy od daty zatrudnienia w przypadku osoby na stanowisku kierowniczym
 • szkolenie okresowo powtarzane – czasookresy różne ze względu na stanowisko
  • Robotnicze – 3 lata
  • Kierownicze – 5 lat
  • Administracja i Inne – 5 lat
 • szkolenia wykonywane w uzgodnionych terminach – u nas minimum raz w miesiącu – informacja o terminach na stronie www:
 • ceny brutto/os. różne w zależności czy w ramach umowy czy jednostkowe – a jeśli jednostkowe to lokalizacja szkolenia, ilość osób, kursów, ilość i rodzaj osób w poszczególnych grupach zawodowych

 

 

 

Są to szkolenie wymagane i obligatoryjne bezwzględnie dla wszystkich.

 

 

Oprócz tych szkoleń obowiązkowych dla wszystkich są obowiązkowe ale tylko dla osób wyznaczonych:

 

Szkolenie tylko dla osób wyznaczonych w zakładzie pracy do:

 1. udzielania pierwszej pomocy
 2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

Ale to nie znaczy że muszą wszyscy pracownicy a tylko osoby wyznaczone ale należy pamiętać o :

 

Chrzanowski Adam

wyjaśnienia

PiZS.2010.10.43

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Teza nr 1

122358/1

Z art. 2091 § 2 k.p. wynika, że pracownicy ci [o których mowa w art. 2091 § 1 k.p.] powinni być wyznaczeni z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i geograficznej pracodawcy. Na przykład pracodawca zatrudniający pracowników w systemie zmianowym powinien wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników na każdej zmianie. Natomiast pracodawca prowadzący działalność w kilku miejscach powinien wyznaczyć tych pracowników w każdym miejscu, gdzie jest wykonywana praca.

 

 

Kurs pierwszej pomocy – 100 zł brutto/os.

 

Kurs szkolenia z zakresu Ppoż. dla pracowników – 75 zł brutto/os.

 

ceny brutto/os. różne w zależności czy w ramach umowy czy jednostkowe – a jeśli jednostkowe to lokalizacja szkolenia, ilość osób, kursów, ilość i rodzaj osób do przeszkolenia

 

Możliwe również szkolenia grupowe u Państwa – wycena indywidualna.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy i Ppoż. – zaświadczenia wydawane na okres 3 lat

 

 

 

Dz.U.98.21.94 j.t. z późn. zm.

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy.1)

 

Art. 2071.  § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1)  zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2)  działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

3)  pracownikach wyznaczonych do:

 1. a)  udzielania pierwszej pomocy,
 2. b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1)  imię i nazwisko,

2)  miejsce wykonywania pracy,

3)  numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

 

 

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1)   zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2)   wyznaczyć pracowników do:

 1. a)  udzielania pierwszej pomocy,
 2. b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3)   zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
 • 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
 • 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

W ramach szkolenia okresowego u nas:

 • Szkolenie multimedialne;
 • Materiały szkoleniowe dla każdego kursanta (broszura 16 str. z najważniejszymi informacjami z kursu o BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy);
 • Tematy szkoleniowe wykładowe:
  • Pierwsza Pomoc – wykładowca INSTRUKTOR pierwszej pomocy, RATOWNIK Kwalifikowany, RATOWNIK Medyczny
 • teoria;
 • ćwiczenie na fantomie;
  • Ppoż.wykładowca inż. Ppoż., INSPEKTOR Ppoż.,
  • teoria;
  • pokazy gaśnicze projekcje multimedialne;
  • BHPwykładowca Inspektor ds. BHP, Specjalista ds. BHP
  • Zagadnienia ogólne programowe;
  • Zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności;
  • Monitory ekranowe;
  • Zagrożenia i Wypadki;
 • Profesjonalnych wykładowców tematycznych:
 • Pierwsza Pomoc – Instruktorzy Pierwszej Pomocy;
 • Ppoż. – Inspektor Ochrony Ppoż., Inż. Ppoż.
 • BHP – Specjaliści spoza zakładu pracy;
 • INNE :
 • Pełne uprawnienia pedagogiczne;

 

 

 

Powyższa informacja cenowa spełnia rolę jedynie informacyjną – pełna oferta jest każdorazowo uzgadniana z klientem ze względu na różnice programowe, wynikające z wymogu dostosowania do poszczególnych stanowisk pracy. KVADRO Sp.J. nie gwarantuje szkoleń według ww. cen jeśli w czasie uzgadniania programów dla poszczególnych stanowisk grup zawodowych, wykaże się potrzebę rozbudowania programu szkoleniowego o elementy niezbędne specyficzne dla danego stanowiska i zakładu pracy (np. zwiększenie liczby godz. wykładowych) lub założenia oferty szkoleniowej uległyby modyfikacjom – np. większa ilość grup szkoleniowych.

 

Zapraszamy również na stronę firmową:  Usługi BHP Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

Rozdział  VII

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Art.  234.  [Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy] 

 • 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
 • 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
 • 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
 • 31Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
 • 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Art.  235.  [Obligatoryjne zgłoszenie przypadku choroby zawodowej] 

 • 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
 • 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6.
 • 21W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:

1)lekarz,

2)lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta

– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

 • 22Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
 • 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

1)ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;

2)przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;

3)zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

 • 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Art.  2351.  [Definicja choroby zawodowej] 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Art.  2352.  [Rozpoznanie choroby zawodowej] 

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Art.  236.  [Obligatoryjne analizowanie przyczyn wypadków i chorób] 

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Art.  237.  [Delegacja ustawowa] 

 • 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

1)sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,

2)skład zespołu powypadkowego,

3)wykaz chorób zawodowych,

4)okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym,

5)sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych,

6)podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych

– uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób powodowanych przez czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku pracy oraz kierując się koniecznością zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • 11Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w którym ma ono być przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj prowadzonych w nim badań.
 • 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego.
 • 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, poszkodowanego, wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.
 • 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem.

2)(uchylony).

Art.  2371.  [Świadczenia z ubezpieczenia społecznego; roszczenie o odszkodowanie] 

 • 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych przepisach.
 • 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Zmiana Przepisów BHP Dla Kobiet w Ciąży.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. 2017.796 ) ustalono następujący wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

 1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

 

 1. Dla kobiet w ciąży:

 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,
a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min;

 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg;

 

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

 1. a) przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1,
 2. b) przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;

 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej 30 N;

 

5) ręczne przenoszenie pod górę:

 1. a) przedmiotów przy pracy stałej,
 2. b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;

 

6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

 1. a) 30 N – przy pchaniu,
 2. b) 25 N – przy ciągnięciu;

 

7) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

 

8) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;

 

9) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie;

 

10) prace w pozycji wymuszonej;

 

11) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

 

12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

 

 1. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

 

1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą,
a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min;

 

2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:

 1. a) 6 kg – przy pracy stałej,
 2. b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

 

3) ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

 1. a) przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1,
 2. b) przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

 

4) nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

 1. a) 60 N – przy pracy stałej,
 2. b) 100 N – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

 

5) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;

 

6) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg;

 

7) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej:

 1. a) 4 kg – przy pracy stałej,
 2. b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;

 

8) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

 1. a) 60 N – przy pchaniu,
 2. b) 50 N – przy ciągnięciu;

 

9) ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli:

 1. a) masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, przekracza 40 kg na jedną kobietę,
 2. b) masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę;

 

10) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

 

11) ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia;

 

12) przewożenie ładunków o masie przekraczającej:

 1. a) 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,
 2. b) 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,
 3. c) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.

 

Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości;

 

13) przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą wózka:

 1. a) 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%,
 2. b) 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%;

 

14) przewożenie ładunków:

 1. a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,
 2. b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,
 3. c) na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,
 4. d) na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.