Transport Ręczny- Szkolenia Usługi BHP Gdańsk.

TRANSPORT RĘCZNY

 

Ręczne prace transportowe – rozumie się przez to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie;

Praca dorywcza – rozumie się przez to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę;

 

Pracodawca zobowiązany jest:

 • Stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych; W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca – w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności – jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej;
 • przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych;
 • zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona

 

Przy ogólnej organizacji ręcznych prac transportowych należy zapewnić:

 • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek,
 • wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy,
 • ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów,
 • uwzględnienie wymagań ergonomii,
 • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min.
 • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min
 • organizując ręczne prace transportowe, należy brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów, gdy:

o   przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,

o   przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać,

o   przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika, albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika,

o   kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika, zwłaszcza w przypadku kolizji,

o   przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko poprzez skręt tułowia,

o   wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy od 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,

o   mogą wystąpić nagłe ruchy przedmiotu,

o   stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

o   powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska w zetknięciu ze spodem obuwia pracownika,

o   podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach,

o   podłoga lub powierzchnia oparcia stóp jest niestabilna,

o   przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika,

o   temperatura, wilgotność i wentylacja są niedostosowane do wykonywanej pracy.

 • Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to możliwe – należy zapewnić sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy,

 

Wszystkie wymagania opisane w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika:

Lp. Warunki przemieszczania ładunków Mężczyźni Kobiety
Mężczyźni Młodociani

/16-18 lat/

Kobiety Kobiety w ciąży Kobiety karmiące piersią Dziewczęta

/16-18 lat/

X 1 2 3 4 5 6 7
1 Praca stała 30 kg 12 kg 12 kg 3 kg 6 kg 8 kg
2 Praca dorywcza

/do 4 razy na godzinę/

50 kg 20 kg 20 kg 3 kg 10 kg 14 kg
3 Podnoszenie powyżej obręczy barkowej – Praca stała 21 kg X 8 kg X X X
4 Podnoszenie powyżej obręczy barkowej – Praca dorywcza 35 kg X 14 kg X X X
5 Ręczne przenoszenie na odległość większą niż 25m – Praca stała 30 kg 12 kg 12 kg X 6 kg 8 kg
6 Ręczne przenoszenie na odległość większą niż 25m – Praca dorywcza X 20 kg X X 6 kg 14 kg
7 Przenoszenie po schodach powyżej 4 metrów – Praca stała 20 kg X 8 kg X 4 kg X
8 Przenoszenie po schodach powyżej 4 metrów – Praca dorywcza 30 kg X 12 kg X 6 kg X
9 Oburęczne przemieszczanie przedmiotów – pchanie 300 N X 120 N 30 N 60 N X
10 Oburęczne przemieszczanie przedmiotów – ciągnięcie 250 N X 100 N 25 N 50 N X


Zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów:

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m oraz masa przekracza 30 kg dla mężczyzn i 20 kg dla kobiet, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

 • przy pracy stałej – 25 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet,
 • przy pracy dorywczej – 42 kg dla mężczyzn i 17 kg dla kobiet.

 

Podczas zespołowego ręcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu, mierzona równolegle do podłoża, nie może przekraczać wartości:

1) przy pchaniu – 250 N dla mężczyzn i 100 N dla kobiet,

2) przy ciągnięciu – 210 N dla mężczyzn i 80 N dla kobiet.

 

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.

 

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

 • Dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
 • Odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
 • Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
 • W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów, należy zapewnić, aby pracownicy:

o   wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,

o   znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,

o   używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

 

Zapraszamy również na stronę firmową:   Szkolenia BHP Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *