Czynniki chemiczne – BHP Szkolenia Usługi Gdańsk.

CZYNNIKI CHEMICZNE

 

Pracownicy używają preparatów chemicznych do celów użytkowych na swoim stanowisku pracy. Preparaty te posiadają karty charakterystyk, które posiada pracodawca, w miejscu wykonywania prac.

Pracownicy powinni stosować sprzęt ochrony indywidualnej opisany w kartach charakterystyki preparatów chemicznych używanych przez nich na zajmowanym stanowisku pracy.

Preparaty chemiczne mają być przechowywane i magazynowane zgodnie z opisem zawartym w ich karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Miejsca przechowywania jak i użytkowania preparatów chemicznych powinny być oznakowane piktogramami zgodnymi z ich kartami charakterystyki i PN.

W zakładzie pracy w miejscu wykonywania prac przez pracowników istnieje rejestr preparatów chemicznych z którymi zostali zapoznani pracownicy i pouczeni o obowiązku stosowania ochron indywidualnych przy ich stosowaniu.

Dodatkowo na poszczególnych działach zostały wywieszone w skrótowej formie opisy wszystkich substancji chemicznych używanych w danym dziale zawierający nazwę preparatu, producenta, identyfikację zagrożeń, symbole zagrożeń, symbole bezpieczeństwa, Pierwszą pomoc, środki ochrony indywidualnej.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych § 3. 1. W ocenie ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany uwzględnić:

1)  niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego;

2)  otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

3)  rodzaj, poziom i czas trwania narażenia;

4)  wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone;

5)  wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone;

6)  efekty działań zapobiegawczych;

7)  wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, jeżeli została przeprowadzona;

8)  warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników.

 

 1. Niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego – Opisy i klasyfikacje mieszanin chemicznych według kart charakterystyk zostały ujęte w spisie kart charakterystyk substancji/mieszanin chemicznych.
 2. Informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki – Zgodne z kartami charakterystyk.
  W zakładzie znajdują się do wglądu pracowników aktualne karty charakterystyki stosowanych przez pracowników substancji chemicznych.
 3. Rodzaj, poziom i czas trwania narażenia – Pracownicy korzystają z preparatów chemicznych tylko podczas prac związanych z koniecznością ich użycia, czas narażenia to od kilkudziesięciu minut do kilku godzin podczas zmiany roboczej.
 4. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli zostały ustalone.

Pomiary środowiskowe

 1. 5. Wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, jeżeli zostały ustalone:

Pomiary środowiskowe

 1. 6. Efekty działań zapobiegawczych.

Pracownicy powinni stosować sprzęt ochrony indywidualnej opisany w kartach charakterystyki preparatów chemicznych używanych przez nich na zajmowanym stanowisku pracy.

 

7.Wyniki stanu zdrowia pracowników:

Pracownicy posiadają ważne badania lekarskie oraz nie mają żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 1. Warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników:

Preparaty chemiczne mają być przechowywane i magazynowane zgodnie z opisem zawartym w ich karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Miejsca przechowywania jak i użytkowania preparatów chemicznych powinny być oznakowane piktogramami zgodnymi z ich kartami charakterystyki i PN.

W zakładzie pracy w miejscu wykonywania prac przez pracowników istnieje rejestr preparatów chemicznych z którymi zostali zapoznani pracownicy i pouczeni o obowiązku stosowania ochron indywidualnych przy ich stosowaniu.

Dodatkowo na poszczególnych działach zostały wywieszone w skrótowej formie opisy wszystkich substancji chemicznych używanych w danym dziale zawierający (nazwę preparatu, producenta, identyfikację zagrożeń, symbole zagrożeń, symbole bezpieczeństwa, Pierwszą pomoc, środki ochrony indywidualnej.

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią /Dz. U. z 2017 r. poz. 796/. ustalono następujący wykaz prac szczególnie szkodliwych dla zdrowia kobiet.

… VII. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

 1. a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 2. b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 3. c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 4. d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371) – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy;

2) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

 1. a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 2. b) leki cytostatyczne,
 3. c) mangan,
 4. d) syntetyczne estrogeny i progesterony,
 5. e) tlenek węgla,
 6. f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 7. g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

 

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Zapraszamy również na stronę firmową:  Szkolenia Pierwsza Pomoc Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *