Rejestr Preparatów chemicznych.

REJESTR PREPARATÓW CHEMICZNYCH

Rejestr preparatów chemicznych powinien obejmować:

 

1)      Spis ogólny z danymi

 

2)      INDEKS SYMBOLI

 1. Symbole zagrożenia
 2. Symbole bezpieczeństwa
 3. Piktogramy informujące o zagrożeniu

 

3)      Opis szczegółowy danego preparatu chemicznego

 1. Zastosowanie
 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
 3. Pierwsza pomoc
 4. Środki ochrony osobistej
 5. Magazynowanie
 6. Kontrola narażenia

 

4)      LISTA PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z KARTAMI CHARAKTERYSTYK PREPARATÓW CHEMICZNYCH

 

 

Przykład:

 

 1. Kostka toaletowa Domestos WC Citrus 3 w 1 – wkład uzupełniający Unilever Polska Sp. z o.o. Adres Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Numer telefonu (22) 570 60 00 (24h), numer infolinii (22) 570 60 60, 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia (poniedziałek – piątek, godz. 8:00-20:00), adres internetowy www.unilever.com.pl, adres e-mail: poland.tm-ltm@unilever.com..

 

Zastosowanie:

 

Preparat do stosowania w muszli toaletowej

 

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ:

 

Symbole zagrożenia to:

H315 – działa żrąco na skórę

H318 – działa drażniąco na oczy

H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne

 

Symbole bezpieczeństwa to:

 

P102 – Chronić przed dziećmi

P280 – Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P352 – Wymyć w dużej ilości wody

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P351 –  Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut

P338 – Wyjąc soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć

P310 – Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

 

Pierwsza pomoc:

 

 • Narażenie przez drogi oddechowe: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien załozyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.
 • Skóra: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.
 • Oczy: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.
 • Połknięcie: Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Przerwać, jeżeli narażona osoba ma mdłości, ponieważ wymioty mogą być niebezpieczne. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

 

 

Środki ochrony osobistej:

 

 • Ochrona dróg oddechowych: Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr przeciwpyłowy, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczeństwa produktu i limitów bezpieczeństwa pracy wybranej maski.
 • Ochrona rąk: Odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę parametry podane przez producenta rękawic, należy sprawdzać, czy rękawice zachowują swoje właściwości ochronne podczas ich użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że czas przebicia dla materiału rękawicy może być różny u różnych producentów rękawic. W przypadku mieszanek, zawierających kilka substancji, czas ochrony przez rękawice nie może być dokładnie określony.
 • Ochrona oczu i twarzy: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzoną normą powinno być stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne w celu uniknięcia narażenia poprzez chlapnięcia, mgiełki, gazy lub pyły. W przypadku możliwości kontaktu, następujące ochrony powinny być noszone, jeśli ocena nie wskazuje wyższego stopnia ochrony: gogle chroniące przed rozpryskiem substancji chemicznej, i/lub osłona twarzy. Jeśli występuje zagrożenia narażeniem przez drogi oddechowe, może być wymagany aparat oddechowy pokrywający całą twarz.
 • Ochrona skóry: W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.
 • Inna ochrona: Niewymagana w normalnych warunkach stosowania.

 

Magazynowanie:

 

Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać pod zamknięciem. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Kontrola narażenia:

węglan wapnia – CAS 1317-65-3 (pyły) – NDS = 10 mg/m3;

eter difenylowy – CAS 101-84-8 – NDS = 7 mg/m3, NDSCh = 14 mg/m3;

ditlenek tytanu (CI 77891) – CAS 13463-67-7 (pyły) – NDS = 10 mg/m3, NDSCh = 30 mg/m3.

 

Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Zapraszamy na stronę firmową:  Kurs Pierwszej Pomocy Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *