Podstawowe wymagania BHP i PPOŻ. dla zakładu pracy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i PPOŻ.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i PPOŻ. DLA ZAKŁADU PRACY

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, PAŃSTOWA INSPEKCJA SANITARNA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Inspektorzy PIP i PIS wydają terminowe nakazy do wykonania.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca wykonał wydane wcześniej decyzje PIP lub PIS?  
Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./
Czy pracodawca odbył szkolenie z zakresu BHP?

 

SŁUŻBY BHP
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca zapewnił wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z przepisami?

 

 

URZĄDZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej obiektu budowlanego sporządzony zgodnie z PN.

§ 10. 2. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

 

Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem bezpośrednim?
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim została potwierdzona pomiarem?  
Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem pośrednim?
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim została potwierdzona pomiarem?  

 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 52. 1. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania.

2. Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego.

3. Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

4. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze?
§ 56. 1. Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania:

1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu;

2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość;

3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i możliwe;

4) nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi;

5) nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.

2. Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby:

1) zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów;

2) ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.

3. Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.

4. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne?
§ 57. Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy maszyny i urządzenia są w odpowiednim stanie technicznym?  
Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy maszyny i urządzenia techniczne posiadają znak CE i spełniają wymagania zasadnicze?  
Wymogi określone są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./ Czy elementy bezpieczeństwa w maszynach spełniają wymagania zasadnicze?  
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania.

2. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim dokumentację techniczno – eksploatacyjną (DTR)?  

 

WYSOKOŚĆ; POWIERZCHNIA; KUBATURA  POMIESZCZEŃ PRACY
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wysokość:

o    3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;

o    3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

o   Pozostałe warunkowe obniżenia wysokości /§ 20

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania?

 

 

 

 

MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 221. § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

 

 

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości ?  
§ 68. 1. Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

2. Przy składowaniu materiałów należy:

1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce,

sposób i dopuszczalną wysokość składowania;

2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała  dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);

3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie;

4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy magazyny i składy są przystosowane do rodzaju składowanych materiałów?  
§ 72. 1. Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:

1)stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań;

2) wiązanie między warstwami;

3)układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów;

4)zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów.

2. Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych warstw. Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy materiały są właściwie składowane lub/ i magazynowane?

 

 

 

TRANSPORT
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wymogi określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych
z wysiłkiem fizycznym. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.
Czy przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy przemieszczania ciężarów?  
§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.

2. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.

4. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych.

§ 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8 %.

2. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?  
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymane są we właściwym stanie technicznym?  
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. –

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

/Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./

Czy środki transportu zakładowego są w odpowiednim stanie technicznym?  

 


PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?  

 

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA KOBIET

W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Wymogi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

/Dz. U. z 2017 r. poz. 796/.

Czy opracowano
w zakładzie wykaz prac, szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią?

 

 

ZAPLECZE HIGIENICZNO SANITARNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 1. 1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy powinno być również ogrzewane. Wymóg ten nie dotyczy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, o których mowa w § 27 ust. 4 i § 44.

2. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być usytuowane w sposób uniemożliwiający pracownikom korzystającym z nich przechodzenie przez pomieszczenia, w których stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące, jeżeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami.

3. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

4. Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m. Dopuszcza się zmniejszenie wysokości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do 2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

§ 2. 1. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.

2. Podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

3. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki izolujące (podesty).

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno – sanitarne zgodnie z przepisami BHP?

 

 


PODSTAWOWE BHP i PPOŻ. WYMAGANIA DLA GRUPY STANOWISK PRACY

 

PRZEJŚCIA, DOJŚCIA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 47. 1. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.

2. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

3. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?  
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymane są we właściwym stanie technicznym?  

 

WENTYLACJA
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 32. 1. W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

2. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.

3. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach zakładu zapewniona jest wymiana powietrza?

 

OGRZEWANIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 30. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperaturę zgodnie z przepisami bhp?

 

 

 

OŚWIETLENIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.

2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami bhp?  

 

POMIARY ŚRODOWISKOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych?  
Czy występujące narażenia mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm?  

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego?  
Czy stosowane w zakładzie ochrony indywidualne posiadają znak CE i spełniają wymagania zasadnicze?  

 

 

 

 

INSTRUKCJE STANOWISKOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1)     stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

/tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy pracodawca opracował i udostępnił do stałego korzystania instrukcje stanowiskowe?  

 

SPRZĘT PPOŻ.
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Art. 4.1.3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy gaśnice posiadają aktualne atesty?  
Znak informujący o położeniu gaśnicy w pomieszczeniu pracy

Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy miejsca gdzie znajdują się gaśnice są oznakowane odpowiednimi znakami informującymi?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy jest instrukcja ogólna przeciwpożarowa?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy jest instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru?  
Art. 4.1.6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./

Czy pracownicy potwierdzają na piśmie oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją Ppoż.?  
Art. 3 i 4 /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 Nr 191 z późn. zm./ Czy oznakowane są drogi, wyjść i kierunków ewakuacji?  
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy w zakładzie znajduje się wykaz

osób wyznaczonych – przeszkolonych w zakresie wykonywania działań zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?

 
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy podane są dane osób wyznaczonych takie jak: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej?

 

 

 

PIERWSZA POMOC
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

4)        udzielania pierwszej pomocy.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy znajduje się apteczka?  
§44.5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy apteczka jest oznakowana znakiem Pierwsza Pomoc?  
§44.4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy przy apteczce znajduje się Instrukcja Pierwsza Pomoc w nagłych wypadkach?  
§44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

§ 41 i § 44 /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm./

Czy przy apteczce znajduje się wykaz

osób wyznaczonych – przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy?

 
Art. 2071. § 1. /tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./ Czy podane są dane osób wyznaczonych takie jak: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej?

 

 

 

 

 

 

PREPARATY CZYNNIKI CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

§ 4. 1. Pracodawca prowadzi rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zawierający następujące dane:

/ Dz.U. z 2004 r. Nr 280 poz. 2771/ i / Dz.U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716/

Czy pracodawca stworzył rejestry preparatów chemicznych, rakotwórczych, stanowisk
i pracowników?
 
Art. 222 § 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Czy pracodawca posiada wykaz prac i wykaz pracowników w kontakcie z substancjami chemicznym rakotwórczymi lub mutagennymi?  
Art. 2221. § 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca posiada rejestr prac
i pracowników
w kontakcie z czynnikami biologicznymi?
 

 

 


PODSTAWOWE BHP i PPOŻ. WYMAGANIA WZGLĘDEM PRACOWNIKA

 

STOSUNEK PRACY
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Art. 29. § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracownikom potwierdzono na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i jej warunki?  
Art. 29. § 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca udzielił pracownikowi pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art. 29§3k.p.)?  
Art. 941. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracodawca udostępnił pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania  w zatrudnieniu?

 

SZKOLENIA BHP
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Szkolenie BHP – instruktaż wstępny ogólny
Przed przystąpieniem do pracy

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym?

instruktaż ogólny

Szkolenie BHP – instruktaż wstępny stanowiskowy
Przed przystąpieniem do pracy

/Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom –

instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP – pierwsze okresowe
Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowisku przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

/Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./

Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym?  
Szkolenie BHP – następne okresowe
Kolejne szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie nie rzadszym niż raz na 3 lata /Dz.U. z 2004 r. Nr 180. poz. 1860 z późn. zm./ Czy pracowników poddano kolejnym szkoleniom okresowym?  

 

BADANIA LEKARSKIE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Badania lekarskie – wstępne
Przed przystąpieniem do pracy

Art. 229. § 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim  wstępnym?
Badania lekarskie – okresowe
Według wskazań lekarza medycyny pracy

Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim okresowym?  
Badania lekarskie – kontrolne
Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

/tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm./

Czy pracowników poddano badaniom lekarskim kontrolnym?  

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Opis podstawowego wymagania
(na podstawie przepisów prawnych i norm)
Pytanie kontrolne dotyczące wymagania podstawowego

 

Czy wymóg został spełniony

tak/nie

/nie dotyczy

Jeśli są wymagane dodatkowe uprawnienia na danym stanowisku pracy czy pracownik posiada takowe aktualne? Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne?

Zapraszamy również na stronę firmową:  Szkolenia Ppoż Gdańsk Gdynia Sopot KVADRO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *