Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.” Dodatkowo, § 2 tego artykułu wskazuje, że „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Te dwie zasady zostały doprecyzowane w przepisach szczegółowych Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych, m.in. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i wyznaczają zakres obowiązków pracodawcy w ramach BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy).

Zakres obowiązków pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu pracy

Najczęściej o przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy mówi się w kontekście pracowników, a nie pracodawców. Warto jednak wiedzieć, że dużo większy zakres odpowiedzialności spoczywa właśnie na tym drugim i jego obowiązki nie kończą się na problemie zorganizowania szkolenia bhp dla pracowników.

Analizując przepisy Kodeksu pracy należy wyróżnić kilka podstawowych obowiązków. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  • Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować wykonanie tych poleceń;
  • Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  • Uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  • Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Te i wiele innych obowiązków pracodawcy zostało uregulowane w przepisach Kodeksu pracy – m.in. w art. 207, art. 2071, art. 2091. Ustawodawca podkreślił również, jak istotna jest w tym zakresie rola informacji, edukowania pracowników (chociażby w ramach szkoleń BHP, Ppoż. i Pierwszej Pomocy).

 

Artykuł został utworzony i skonsultowany przez firmę KVADRO- Kurs Pierwszej Pomocy Gdańsk Gdynia Sopot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *