Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem sporządzanym w celu szczegółowego opisania poszczególnych elementów budynku pod względem zabezpieczenia  przeciwpożarowego wraz z metodami przeciwdziałania powstaniu pożaru i sposobów postępowania w przypadku jego wystąpienia.

Obowiązek tworzenia IBP nakłada §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Kto jest zobligowany do posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Rozporządzenia wymienia, jako zobowiązanych do jej zapewnia i wdrożenia właścicieli , zarządców oraz użytkowników części, stanowiących odrębne strefy pożarowe obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych oraz inwentarskich.
Wymaganiami związanymi z obiektami są:
• występowanie strefy zagrożenia wybuchem;
• kubatura brutto przekraczająca 1000 m3 lub 1500 m3 w przypadku budynków inwentarskich;
• strefa pożarowa obiektu innego niż budynek przekraczająca 1000 m2.

Jaki jest zakres instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Zakres IBP jest ściśle opisany w § 6.1 rozporządzenia. W dokumencie muszą się znaleźć:
• warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
• określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
• sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
• sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
• warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
• sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
• zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
• plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego (…);
• wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
W jakiej formie należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?
IBP zwykle stanowi odrębny dokument, choć rozporządzenie w określonych przypadkach dopuszcza inne formy :
• dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich może stanowić część instrukcji technologiczno-ruchowej;
• dla obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektów zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych może stanowić część planu ochrony lub działań ratowniczych.

Jak przechowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Obowiązujące przepisy nakazują przechowywać IBP w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego jej użycia w przypadku prowadzenia działań ratowniczych.
Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana?
Zawarte rozporządzeniu wymagania dotyczące aktualizacji IBP wskazują na konieczność aktualizacji dokumentu nie rzadziej niż co 2 lata, oraz każdorazowo, po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub modyfikacji procesu technologicznego w sposób wpływający na bezpieczeństwo pożarowe.

Artykuł został utworzony i skonsultowany przez firmę KVADRO- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gdańsk Gdynia Sopot

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *